Algemene (betalings) voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen en weekenden die Aandachtig Leven verzorgt.
Alle trainingen, workshops, stiltedagen en weekenden zullen hierna training(en) worden genoemd.
Door deelname verklaar je geheel op eigen verantwoording de training te ontvangen.

Aanmelding
Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden.
Wanneer je bij een therapeut in behandeling bent is overleg met Aandachtig Leven en je behandelaar nodig voordat je je definitief aanmeldt. Wanneer er sprake is van gezondheidsklachten, ernstig overgewicht of een andere oorzaak waardoor je twijfelt, geldt voor de training Meditatief-Wandelen dat je eerst een arts raadpleegt.
Wanneer je wenst dat op de nota een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van je werkgever), kun je dat op het inschrijfformulier aangeven.

Inschrijving vindt plaats in de volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren. Door de aanmelding ben je akkoord met deze voorwaarden. Je inschrijving is definitief wanneer je een bevestigingsmail van Aandachtig Leven ontvangen hebt dat je bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden
De betaling van de training kun je voldoen wanneer je een nota van ons hebt ontvangen. De nota wordt binnen een week na de inschrijving per e-mail naar je toe gezonden, tenzij je kiest voor gespreide betaling. De nota dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de nota niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht je gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Indien de nota niet op tijd wordt betaald volgt er een aanmaning. Indien er na de aanmaning alsnog niet wordt voldaan schakelt Aandachtig Leven een incassobureau in.

Annulering
In geval jij je inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met het volgende:
De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training ben je het gehele bedrag verschuldigd.
Annulering dient schriftelijk te geschieden per post (Laanstraat 42b, 3762 KD Soest) of per mail (info@aandachtigleven.nl).
Indien je annuleert en zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen. In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Aandachtig Leven zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip of de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
De training Meditatief-Wandelen kan worden afgelast, uitgesteld of ingekort bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte of koude, sneeuw of ijzel. Dit zal in overleg met deelnemers gebeuren.

Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Aandachtig Leven wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Aandachtig Leven behandeld. Aandachtig Leven zal nooit haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Aandachtig Leven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van WKKGZ.
Als gestalttherapeut valt Lenie onder de klachtenregeling van de NVAGT en is zij aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Kijk voor meer informatie op: www.nvagt-gestalt.org.
Als oefentherapeut is Tineke aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Kijk voor meer informatie op Klachtenloket Paramedici.

Aansprakelijkheid
Aandachtig Leven kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Privacy beleid
Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Aandachtig Leven bewaard zullen worden. Jouw persoonsgegevens zullen alleen voor eigen gebruik worden bewaard. Lees hier ons privacybeleid.

 

Aandachtig Leven

Wij bieden trainingen Aandachtig Leven, Voluit Leven, Aandachtig Wandelen, stiltedagen, workshops en weekenden aan die je stilzetten bij het hier en nu. Die je leren om het leven te aanvaarden zoals het is. Genadig naar jezelf en anderen te kijken.
Maar vooral: om je (weer) te leren verwonderen en Gods vrede en liefde door alles heen te ervaren.

Volg ons via:

Contactinformatie

Neem voor meer informatie contact op met
Tineke Voorthuis
Psychosomatisch oefentherapeut  
Tel: 06 18410817

Lenie Kap
Gestalttherapeut 
Tel: 06 34527784

info@aandachtigleven.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.